YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdüren işletmeler, ayakta kalabilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için bir takım bilgi ve istatistiklere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bilgilere ulaşmanın yolu, iyi bir muhasebe sistemi ve nitelikli muhasebe çalışanlarına sahip olmaktan geçmektedir. Nitelikli muhasebe elemanları ise üniversitelerin fakülte veya meslek yüksekokullarında yetiştirilmektedir. Bu çalışma önlisans ve lisans düzeylerinde muhasebe eğitimi almakta olan öğrencilerin sektöre yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumlarının sektörde çalışma niyetlerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 960 öğrenciden elde edilen verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin muhasebe alanına yönelik tutumlarına etki eden altı faktör elde edilmiştir. Bu faktörlerden kişi-sektör uyumu öğrencilerin sektörde çalışma niyetini etkileyen en önemli boyut olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Alanında Çalışma Niyeti.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Effect Of The Attitudes Of Students Receiving Accounting Education Towards The Accounting Profession On Intention To Work In The Sector

ABSTRACT

Businesses that are continuing their activities in severe competition environment need certain information and statistics to be able to survive and provide competitive advantage. The way to reach this information is to have a good accounting system and qualified accounting employees. Qualified accounting employees are trained in the Faculties or Vocational Schools of universities. This study was carried out in order to determine the attitudes of students receiving accounting education at the associate degree and undergraduate levels towards the sector and to reveal the effect of these attitudes on intention to work in the sector. As a result of the analysis of data obtained from 960 students, six factors affecting students' attitudes towards the accounting field were obtained. Among these factors, the person-sector harmony was determined as the most important dimension affecting the students' intention to work in the sector.

Keywords: Accounting Education, Accounting Profession, Intention to Work in the Accounting Field.

Jel Classification: M40, M41


Bu dosyayı indir (12.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumlarının Sektörde Çalışma Niyetine Etkisi]273 Kb