YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde firmaların sadece kendi ülkelerinde değil, lojistik ve finansal hareketliliğin katkısı ile farklı coğrafyalarda da faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Bu durum firmalara globalleşme sonucu artan rekabet ortamında kendi pazarında ayakta kalabilme, yeni pazarlardan kazanç elde edebilme imkanı sağlamaktadır. Öte taraftan farklı ülkelerde faaliyet göstermenin firmaya yüklediği işlem maliyetleri de söz konusudur. Bu anlamda uluslararası faaliyetlerin, firma performansını ne şekilde etkilediği literatürde sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Bu çalışma ile BİST’te işlem gören imalat sanayii firmalarının uluslararasılaşma düzeylerinin firma performanslarına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 187 firmanın 2008-2015 yıllarına ait verileri ile yapılan panel veri analizi sonucunda firmaların performansları ile uluslararasılaşma düzeyleri arasında ters yatay S şekilde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki literatürde firmaların uluslararasılaşmayı üç aşamada gerçekleştirdiklerini ileri süren üç aşama teorisini destekler bir bulgu niteliğinde olmakla birlikte, eğimin ters yatay S şeklinde olması uluslararasılaşma düzeyi ile firma performansı arasındaki ilişkinin uluslararasılaşmanın ilk aşamalarında firma performansını artırıcı, daha sonra azaltıcı ve sonra tekrar artırıcı etki yarattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Uluslararasılaşma, Panel Veri.

JEL Sınıflandırması: L25, M21.

Relationship Between Internationalization And Financial Performance: Evidence From Turkish Manufacturing Firms

ABSTRACT

In these days, it is seen that firms operate not only in their own countries but also in different geographical areas with the contribution of logistical and financial mobility. This gives the firms the opportunity to survive in their own market and to generate profits from new markets in the increasingly competitive environment that is the result of globalization. On the other hand, there are also the transaction costs that arise out of operating in different countries. In this sense, the relationship between the internationalization and the performance of the firm is being discussed in the literature. The aim of this study is to determine the effect of internationalization levels of the manufacturing firms traded on Istanbul Stock Exchange (BIST) on their financial performances. Using a panel data analysis with the sample of 187 firms for the period of 2008-2015, it is determined that there is a reverse S-shaped relationship between internationalization and financial performance. This relationship supports the three-stage theory that suggests firms have achieved internationalization in three stages in the literature, but it shows that the relationship between firm's level of internationalization and firm performance, which is inversely horizontal S form with slope, increases firm performance in the first stages of internationalization, then decreases and then increases again.

Keywords: Financial Performance, Internationalization, Panel Data.

Jel Classification: L25, M21.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Uluslararasılaşma Düzeyi İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayii Firmaları Üzerine Bir Araştırma ]246 Kb