YOOtheme

Duyurular

ÖZET

1990’lı yıllarda yaşanan bazı şirket skandalları risk yönetimine verilen önemin artmasına neden olmuş ve risk yönetimi faaliyetlerinin bütünleşik bir yaklaşımla uygulanmasının gerektiğini göstermiştir. Risk yönetiminde uygulanan bütünleşik yaklaşım, kurumsal risk yönetimi olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören imalat işletmelerinin kurumsal risk yönetimi olgunlaşma seviyelerinin, finansal performansları üzerindeki etkisini incelemektir . Araştırmanın sonuçları, işletmelerin kurumsal risk yönetimi olgunlaşma seviyeleri ile varlık karlılıkları ve özsermaye karlılıkları arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal risk yönetimi, finansal performans, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı.

JEL Sınıflandırması: M41, M49, G32.

The Effect of Enterprise Risk Management Maturity Level on Financial Performance: The Turkish Case

ABSTRACT

Some Corporate failures in the 1990s have increased the importance of risk management and revealed that risk management activities must be maintained with an integrated perspective. Integrated perspective in risk management is expressed as enterprise risk management. The aim of this study is to investigate the effect of Enterprise Risk Management Maturity Level of manufacturing companies listed on Borsa Istanbul on their financial performance. The results show that there is a significant positive relationship between Enterprise Risk Management Maturity Level and return on assets and between Enterprise Risk Management Maturity Level and return on equity.

Keywords: Enterprise risk management, financial performance, return on assets, return on equity.

Jel Classification: M41, M49, G32.


Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi: Türkiye Örneği ]369 Kb