YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşme süreci bilgi teknolojilerinde hızlı bir ilerlemeyi beraberinde getirmiştir. Bilgi teknolojilerindeki bu değişim; ticari hayatı, mali işlemleri ve sosyal yaşamın tamamında kendini göstermiştir. Ticari ve mali işleyişin önemli aktörlerinden biri Maliye Bakanlığı ve muhasebe meslek mensuplarıdır. Maliye bakanlığı bilgi teknolojilerindeki bu değişime yönelik olarak, vergi gelirlerini artırmak, vergi toplama maliyetini düşürmek ve vergi denetimlerinin etkinliğini artırmak amacı ile e-dönüşümü başlatmıştır. Maliye bakanlığının e- dönüşüm süreci özellikle muhasebe meslek mensuplarını yakından etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının maliye bakanlığının e-dönüşümü sürecine ilişkin, iş yükü, hizmet maliyeti vb. konularda bakış açılarını tespit etmektir. Bu amaçla, İzmir ‘de faaliyet gösteren ve hali hazırda e-dönüşümü aktif olarak kullanan muhasebe meslek mensuplarına yönelik anket yöntemi uygulanmış ve edinilen bulgular analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda e-dönüşümde sistemsel hataların devam ettiği ve meslek mensuplarına ek maliyet getirmesine karşın maliye bakanlığı ile mükellefin işlem maliyetlerini düşürdükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-dönüşüm, Maliye Bakanlığı, Muhasebe Meslek Mensupları.

JEL Sınıflandırması: M41, M42, M49.

A Field Research Regarding Assessments Of E-Transformation Processes Of the Ministry Of Finance From Accounting Professionals' Viewpoint

ABSTRACT

A rapid advancement in information technologies is brought by globalization process. This alteration in information technologies manifested itself in commercial life, financial transactions and entire social life. Key actors of financial functioning are the ministry of finance and accounting professionals. Important players of the financial mechanism are the ministry of finance and accounting professionals. E-transformation is commenced in order to increase tax revenues, decrease tax collecting costs and upgrade the effectiveness of tax audits by the ministry of finance as a respond for altering information technologies. The e-transformation process of the ministry of finance particularly affected accounting professionals closely.

The aim of this study is to detect viewpoints of accounting professionals about the e-transformation process of the ministry of finance in specifical issues like workloads and service costs. Serving to this aim, survey method is conducted amongst accounting professionals working in İzmir which are active users of the e-transformation system. As a result of analysis conducted, it is reached that systematic errors are still being experienced and despite bringing additional costs to accounting professionals, e-transformation has reduced transaction costs of the ministry of finance and taxpayers.

Keywords: E-transformation, Ministry of Finance, Accountant Profession

Jel Classification: M41, M42, M49.


Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması ]262 Kb